• loggo

   

Inriktningsbeslut för närakut i Köping

 

Närakuten i Köping planeras från och med hösten 2024 att ha öppet dag- och kvällstid alla veckodagar. De ambulanstransporter där patienten har akuta livshotande symptom som idag lämnas på akutmottagningen i Köping kommer att gå till Västerås. Totalt berör förändringen sex till åtta patienter per dygn som i stället får vård via akuten i Västerås.

Jag har nu fattat ett inriktningsbeslut gällande utformning av närakuten. Arbetet har bedrivits utifrån vår målbild att de svårast sjuka ska tas om hand på akutsjukhuset i Västerås. Ett omfattande analysarbete som involverat representanter från berörda verksamheter och fackliga organisationer, har gett ett bra underlag. De flesta patienter kommer även i fortsättningen att tas om hand i Köping. Jag ser jag nu fram emot det fortsatta arbetet med utformningen av akutverksamheten och övriga delar av närsjukhuset i Köping, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland.

Enligt målbilden för hälso-och sjukvården som beslutades i regionfullmäktige den 13 februari ska medicinakuten i Köping omvandlas till en ”närakut för akut omhändertagande på närsjukvårdsnivå, dag och kväll alla dagar i veckan”. Många kroniska sjukdomar med långvariga förlopp som ibland sviktar och kan behöva en akut bedömning, utan att det finns behov av det stora sjukhusets åtgärder, kommer även fortsatt vara möjliga att bedöma i Köping. Patienter som har internmedicinska tillstånd som bäst behandlas på ett närsjukhus ska även fortsatt tas om hand i Köping, via närakut och vårdavdelningar.

En utredning som letts av chefläkare har utifrån målbilden tagit fram alternativ på utformning av närakut i Köping. Arbetsgruppen har utgått från att Närsjukhuset i Köping har bibehållen internmedicinsk verksamhet som idag. Medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, patientflöden och ekonomiska aspekter har beaktats. Verksamhetsmässiga konsekvenser för berörda verksamheter så som medicinklinikerna i Köping och Västerås, ambulansverksamhet, och akutmottagningen i Västerås har också analyserats, liksom relationen till nära vård-arbetet. Även erfarenheter från andra närsjukhus och närakuter runt om i landet har inhämtats.

Framtida närakuten i Köping i korthet:

  • Öppet dag och kväll, alla dagar i veckan

  • Akuta livshotande tillstånd via ambulans som idag lämnas av på akutmottagningen i Köping går till Västerås

  • De allra mest sjuka patienterna vårdas i Västerås med närhet till intensivvård

  • Internmedicinsk kompetens

  • De flesta patienterna tas även fortsättningsvis om hand i Köping

  • Kostnadsminskning på minst 2,5 miljoner kronor per år


(Pressmeddelande Region Västmanland)


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation